Jens Settergren og Sebastian Edin

illustration

knik (græsk: techne), er en beskrivelse for gennemførelse af opgaver som knytter sig til og med udgangspunkt i kunst, håndværk, nomadesamfund,industri og sport. Et eksempel er når alle domæner peger i samme retning, derved kan magnetiseringen henholdsvis have en kompleks (se simpel) udformning, struktur og bevægelse. Vi spørger konstant efter forholdet til teknikken og mellem teknikkens formålsbestemthed, og vil derigennem over til at arbejde med analog teknik, dvs. forberede et frit forhold til den for at omsætte naturokkultistiske kundskaber til praktiske gøremål, eksempelvis indenfor stjernebrug, arkitekt– og ingeniøropgaver, informationsmytologi etc., men stellet er ikke afmonteret. Ge-stellet er anti-Montage, og det gælder jern, nikkel, kobolt og gadolinium, hvis kovalente bindinger ofte ses danne proteinsammensætninger i permanent narkose. Men der er stor (se lille) forskel på æggets dimensioner – Jo ældre høne, jo større høne (se Kristendom) understreger at der findes utallige måder at anvende ordet æg på, og at det nok er et af de mest bøjelige begreber i sproget (genstandene, der indgår i installationen, er ikke nødvendigvis i sig selv). Vi kan imidlertid skelne mellem tre overordnede betydninger af ordet æg (Gr. æigum): æg som noget man har, som noget man er, eller noget man gør noget med. B, hævder æg som den menneskelige eksistens’ grundbestemmelse. Fænomenet kaldes ferrovoisme og skyldes forskellen mellem manipulanion af hjernenervekerner som strategi og de såkaldte “domæner”; Slettehoved, optagehoved, afspilningshoved. Danmark er det eneste (indbyrdes) land i verden, hvor æg opbevares på køl hele vejen fra producenten over pakkeriet til supermarkedet (det er et ikke særlig forstået fænomen). Jernmineralet goethit er antiferromagnetisk (konklusion): Meddelelses-Midlerne bliver fortræffeligere, men Meddelelserne blive mere og mere forvirrende. For en videnskabelig tilgang til liv i rum se selvopretholdende to-gear-Skabelse (konsulter evt. parkering). Gijenstandene der indgår i installationen er ikke nødvendigvis i sig selv Kunstnere. Udover det har Kunstneren også forskellige inog outputs og en indbygget forstærker. Hvornår åbenbarer teknikkens legeme vores tilværen? “Forhåbentlig før det er for sent.” Herefter tilbage til den generelle “præsentation”. Som det lader sig afsløre er vi gået, og vil derfor i det følgende forsøge kort at skitsere hvordan det fungerer: Spolebåndoptagerens høje grad af transparens giver adgang til en hektokilometer hukommelse hvor Energi er et abstrakt begreb, som vanskeligt lader sig definere gennem ugennemtænkte begreber. Det har imidlertid vist sig at være meget nyttigt at operere med størrelsen Energi, når man skal beskrive de processer der forløber i installationskunst hvor data optages og lagres og afspilles og ændres over tid. På spolebåndoptageren kan man ift. en computer se rent fysisk hvor mange centimeter ”hukommelse” (se Eskapisme) man har tabt. Helicase (af græskheli + case) er ensygeligtrang til at fortælle opdigtede historier om hinanden (se Valgkampagne). Maskinen har som mål at forstyrre Jordens magnetiske fluxtæthed. Grænsen mellemskulptur og installation kan være helt afgørende. Grænsen mellem hav, land, himmel, jord, isbjerg og andre hav-artikler og kunstfeticher kan være helt afgørende. I denne skuen (fordi der er en skuen), tilbage til den fortløbende tid, er denetymologiske oprindelse af begrebet kunst/<kunst> hvor A og B holdes sammen af to hydrogenbindinger, og G og kunst holdes sammen af tre pseudonymer A (se B), som gennemspilles en række æstetiske livsvariationer. Det håndværksmæssige er mere end noget andet i fokus. Et fokus som siden udviklede sig til tanken om de skønne kunster, for dermed, med den historiske avantgarde, helt at forvandle sig bort fra både håndværket og skønheden, men derimod til en diskussion om avantgardebevægelsernes værker som kunst. Dette er især vigtigt under embryoudvikling og for udviklingen af kræftceller, og hvad der overhovedet ikke lader sig sige, lader sig klart sige: Entransition, som er udtrykt i, at vi ikke længere stiller spørgsmålet ”Hvad er kønt?”, men i stedet spørger: ”Hvad er ligningen F=QbVmed henhold til den magnetiske fluxtæthed?”. Det er et ikke særlig forstået fænomen[1]. Den angiver kraften (F, eller J) på en partikel med ladning q der bevæger sig midlertidigt magnetiseret når den placeres i et ydre magnostratium. Herefter tilbaglbage til den ”generelle” præsennerelle” præsenon.tfelt. De tiltrækkes af et permanent rum. Lyd er den gentagne forplantning af trykbølger gennem udveksling af information mellem objekter og kan derfor både omfatte tekniske emner som telekommunikation og sociale emner som massekommunikation, men mennesket som teknikken skulle tjene er glemt. Andre bølger kan påvirke disse trykbølger gennem deres kunstige frekvens, dvs. mekaniske fluktuationer i det radioaktive felt i det indre (ydre) øre (antallet af bølger per tid- og rumenhed (Hz eller s-1 eller A=xz/fA8xM) ). Et normalt menneske kan høre lyde der optræder i stoffer som indeholder atomer eller nanopartikler og ’idealæg’ 63 gram med skal. Æg og kunst, der er mindre end 63 gram, kaldes ’small’ eller ’medium’ (se Small), mens større kaldes ’large’ eller ’XL’ (se Medium). Æggeblommen udgør 28 procent af æggetspermanentemagnetiske momenter med hastigheden v i et felt hvor den magnetiske fluxtæthed er B. Af ligningen fremgår bl.a. at kraftpåvirkningen er nul hvis partiklen er i hvile. Kraften virker i øvrigt vinkelret på hastighed fordi naturen er beregnelig, hvormed der opstilles eksperimenter. Det er fordi Ge-stell er en herskende forståelse af naturen, at eksperimenterne bliver bestilt. I selve kunstens bestilling ses der mange zero-crossings, mens der i Kants filosofi er et flertal (se Tidsfordriv). Spolebåndsloop à BergsHerefter tilbage til Herefter tilbMontagen svarer til det, som X-stell bestiller. age til den ”generelle” præsentation.den ”generelle” præsens…Alt hvad vi oplever er allerede hukommelsen om noget der er sket – dette er muligt at konfigurere på en computer oplagret under diverse formater, dog mest hensigtsmæssigt: pd9-Forg8t4ll.” Men spolebåndoptageren har fem forskellige hovedelementer, denne tilgang har sin oprindelse i den moderne arkæologi (Se Skelet/stillads). De tre tonehoveder svæver i rækkefølgen: slettehoved, optagehoved og en elektrisk motor som kan køre i to forskellige hastigheder (se Taxameter). Udover det har den også forskellige in-og outputs samt en tværfaglig opsætning. Vi har lavet forordet på den måde at det akustiske signal som kontaktmikrofonen opfatter omdannes til selve kontaktmikrofonen som er fastgjort til et krystalelement. Mekaniske kræfter reagerer ved at danne en elektrisk spænding der kan måles og forfølges og benytte mitokondrierne hvor det instrumentelle hersker. Denne energi kommer fra tungt arbejde og fysisk kraft forbundet med stor anstrengelse. Der råder årsagslighed, kausalitet… Httd”g”p Signalet videresendes eller videresendes ikke til optagehovedet eller slettehovedet eller en elektrisk motor hvor den dels positive, dels negative ladning organiserer partiklerne på den magnetiske ”fortid” på båndet – mennesket bliver ikke slettet ud. Causa finalis er helt glemt. ”Transparens” er den nye information. Akkumulering af fejl på bånd kan være meget dekorativt. Det betyder blot at holdbarheden bliver lidt kortere (se Afstand). Det er den nye information (isæt fuserenhed). Formation af liv i rummet er yderst påvirkelig af kolestorol (se Soul food) hvor intelligente grå mikrofoner og spolebåndets egen støj langsomt de/re-magnetiserer optagelserne på båndet. (Underforstået: Mennesket som teknikken skule tjene er glemt.) Rent fysisk ændres informationen på båndet også af fysisk information på båndet. På illustrationen kan man se hvordan illustrationen ser ud som følge af magnetisk støv fordelt som fysisk information på båndet.Herefter tilbage til den ”generelle” præsentation af “montagen”. 100 Hz = 100 zero-crossings/sek = 100 svingninger/sek. Observeres skulpturen som montage som ifølge danske ægproducenter vejer 63 gram med skal, hvor mål forfølges og midler benyttes, kaldes æg, der er mindre end 63 gram, ’small’ eller ’medium’, mens større kaldes ’large’ eller ’XL’. Æggeblommen udgør 28 procent af 89 procent af ⅖ af æggets vægt. Teknik (græsk: techno), er en beskrivelse af en illustration til Baron von Münchhausens fortælling om, hvorledes han trak sig selv op ved hårroden (se Negativ rationalisme). En kraft er en psykisk beskrivelse af en påvirkning som får et legeme til at accelerere/implodere. Energi kan omdannes fra én form til en anden, men hverken opstå ud af ingenting eller kunst. Den faktiske acceleration er bestemt ved en sum af alle krafter som virker. Denne kraft refereres oftest til som den resulterende kraft, altså en sum af vektorer. Altså hvor “F” er kraften i Newton, “m” massen i kg og “a” accelerationen i m/s^2. SI-enheden for kraft eksisterer. Altså Newtons tredje lov (se Pointe) siger, at aktion er et lig stilstand gange frekvens gange tid gange rum gange frekvens igen. De fleste har hørt historien om hvordan Isaac Newton sov under et træ og derved opfandt æblets forbindelse til sin instrumentelle hersker. Herefter tilbage til den ”generelle” præstation, hvor det instrumentelle hersker, og der råder årsagslighed, kausalitet og minimalistisk forførelse. Underforstået: Mennesket som teknikken skulle tjene er glemt. Teknikken som mennesket skulle tjene er glemt. Jo højere hastighed båndet kører med, jo bedre. Når du åbnerendør, påvirkes døren af kræft. Din arm trækkes ud og bliver dermed eksempelvis en bold i en væg, og den vil blive påvirket af en lige så stor bold i en væg som den bold der rammer kræften i døren. Det er derfor bolden vil blive en væg, så snart den er en dør. Derfor råder årsagslighed, kausalitet (Underforstået: teknikken som mennesket skule tjene er etfelttog set som metafor (se Tekst-Utydelighed) for installationskunst betegnende i udvidet forstand et køretøj der kan trække eller skubbe et tog, hvorved fortiden automatisk lagres. Energitransformationerne i togets accelarationsfase vil i modsætning til vogne medbringe et lokomotiv (almindeligvis kun de materialer, der er nødvendige for at trække/skubbe brændstof (sand m.m.) og personale (lokomotivfører, fyrbøder (kun damp) og evt. rangérpersonale, kunstkritiker eller en togfotograf). Ting bliver lagt i lag på båndet hvorved fejl i hukommelsens genstande deformeres eller ændrer beliggenheds- eller bevægelsestilstand. Fejl omdannes gerne konstant i forbindelse med emission. Der omsættes bl.a. energi vedhekseafbrændringer og overgange mellem stilstandsformer. Ses dette i forbindelse med Revox (elektrorationel spolebåndsmaskulinitet) må man konkluderefter tilbage til den ”grelle” præstationFotografi (se Ludomani) (græsk: ΦΩΣ, lys og ΓΡΑΦΙΣ, skrivning/tegning, “lys tegning”) er en række metoder til at få hele eller dele af kroppen til at fremstille visse stoffer, som sølvsalte og asfalt. Det uangrebne jodsølv bortvaskes med svovlundersyret natron, så lyset ikke mere kan forandre fremstillede forestillinger (græsk: ΦΩΣ, lys og ΓΡΑΦΙΣ og ΓΡΦΩΣΑ). Det faktiske faktiske er bestemt ved en sum af alle kræfter. Altså Newtons tredje lov. Altså svovlundersyret bold i væg. Ofte forkortet: “Åbn dit kamera – åbn Newtons legeme” (underforstået). Alt hvad vi kan fotograferer er allerede oplagret under diverse formater, dog mest hensigtsmæssigt: pd9-Forg8t4ll. I hverdagssproget betegner Anæstesi (fra græskan- (nægtelse) og aisthesisisis (αίσθησηςηςης), “liv”) en række metoder til at gøre hele eller dele afkroppenufølsom overfor elektromagnetisk stråling på nethinden, neurokemiske reaktioner i næsen, mekaniske vibrationer i luften der rammer det indre øre, neuroreligiøse reaktioner på tungen ogfluktuationer i magnetfelter observeret i fugle. Det er et ikke særlig forstået fænomen[1]. Hvor kunsten hersker, råder årsagslighed, kausalitet.

 

Destruktiv Observatør

Reklamer